Những quy định về lương hưu tại Bộ luật Lao động

Bên cạnh những quy định về lương thưởng. Bộ luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 còn điều chỉnh cả việc hưởng lương hưu của người lao động, đặc biệt là điều kiện hưởng.

Bộ luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 còn điều chỉnh cả việc hưởng lương hưu của người lao động

Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong đó điều chỉnh điều kiện hưởng lương hưu của người lao động từ năm 2021 trong các trường hợp như sau:

Điều kiện nghỉ hưu đúng tuổi với người tham gia BHXH bắt buộc:

Tuổi Năm đóng BHXH Điều kiện khác
Tiêu chuẩn:

– Nam 62 tuổi vào năm 2028

– Nữ 60 tuổi vào năm 2035

20 năm trở lên  
Thấp hơn không quá 05 tuổi so với độ tuổi tiêu chuẩn 20 năm trở lên Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021
Thấp hơn không quá 10 tuổi so với độ tuổi tiêu chuẩn 20 năm trở lên Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò
  20 năm trở lên Bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi với người tham gia BHXH bắt buộc:

Tuổi Năm đóng BHXH Điều kiện khác
Thấp hơn không quá 05 tuổi so với độ tuổi tiêu chuẩn 20 năm trở lên Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%
Thấp hơn không quá 10 tuổi so với độ tuổi tiêu chuẩn 20 năm trở lên Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
  20 năm trở lên Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Lưu ý: Khi nghỉ hưu trước tuổi, người lao động được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người nghỉ hưu đúng tuổi nêu trên.

Điều kiện nghỉ hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Để tạo sự phù hợp và thống nhất với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, những trường hợp tham gia bảo hiểm tự nguyện, điều kiện hưởng lương hưu đối với những người này cũng  có sự điều chỉnh nhất định. Cụ thể:

Người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện:

– Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Trong đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường thực hiện theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của những lao động này là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.

Thông qua những quy định trên, ta có thể thấy rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động mới đã có nhiều ảnh hưởng hơn tới điều kiện hưởng lương hưu của người lao động.

Khi nghỉ hưu trước tuổi, người lao động được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người nghỉ hưu đúng tuổi

Sau khi điều luật này của Bộ luật Lao động được áp dụng, nếu đã đủ năm đóng bảo hiểm, người lao động có thể lựa chọn nghỉ việc, chờ đủ tuổi để lĩnh lương hưu hoặc tiếp tục làm việc để được thụ hưởng mức lương từ người sử dụng lao động và tích lũy thêm cho khoản tiền hưu sau này.